บิ๊กจ๊อบ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดการประชุมฯ โดยมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นผู้กล่าวรายงาน

การประชุมฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. ตามหลักเกณฑ์ ม. 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562 ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชน จำนวน 100 คน

ในการประชุมดังกล่าว ท่านรองอธิบดีฯ ได้บรรยายถึงความเป็นมา เหตุผล และความสำคัญของร่างพ.ร.บ.ฯ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผศ. ดร.กิตติ ชยางคกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย และนายวรกร โอภาสนันท์ นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายถึงหลักการต่อต้านการทรมานและการกระทำให้สูญหายตามอนุสัญญาฯ และสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฯ

สำหรับผลจากการประชุมฯ ในวันนี้ ที่ประชุมได้มีการแสดงความเห็นที่หลากหลายและสะท้อนข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวางในหลายประเด็น เช่น ความจำเป็นและเหมาะสมของร่างพระราชบัญญัติฯ การเพิ่มองค์ประกอบคณะกรรมการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติฯ การสร้างความรู้ความเข้าใจต่อร่างพระราชบัญญัติฯ คำนิยามของการกระทำทรมานฯ บทลงโทษผู้กระทำความผิด มาตรการป้องกันการทรมานฯ เป็นต้น ซึ่งจะได้นำไปรวบรวมประกอบการประมวลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

อนึ่ง การประชุมฯ ในวันนี้เป็นลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ทรมานฯ เป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งต่อไปมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 ธ.ค. 2562 ณ จังหวัดปัตตานี

“เคารพชีวิต ใช้สิทธิตามกฎหมาย ขจัดการอุ้มหายและทรมาน”

Spread the love

บังโจ้

อดีตหัวหน้าฝายข่าวอาชญากรรม

You May Also Like