สคบ. แจ้งร้านค้าออนไลน์ ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนตลาดแบบตรง

วันที่ 8 พ.ย. 2562 สคบ.แจ้งว่า…ด้วยปัจจุบันมีการเสนอขายสินค้าและบริการทางสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมากประกอบกับพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)กำหนดให้การทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูล เพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภค ซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับ เพื่อซื้อสินค้าหรือบริการนั้น เรียกว่า “ธุรกิจตลาดแบบตรง”
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง จึงขอแจ้งเตือนผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์ หากการทำธุรกิจของท่านมีลักษณะเป็นการนำเสนอหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภคอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ที่จะทำให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการได้ทันที โดยไม่ต้องทำการใดๆ นอกจากทำการส่งคำสั่งซื้อไปยังผู้ประกอบธุรกิจตามช่องทางของผู้ประกอบการที่ให้ไว้
ยกตัวอย่างเช่น บริษัท A นำเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับชนิด ประเภท คุณสมบัติ ขนาด ราคา วิธีการใช้งาน และผู้ซื้อสามารถคลิกเลือกสินค้าที่ต้องการซื้อใส่ในตะกร้า เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนครบแล้ว จะถือว่าการสั่งซื้อสินค้าสำเร็จ บริษัท A จะทำการส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อต่อไป
ดังนั้น การประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าว ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงกับ สคบ. ตามมาตรา 38 หากผู้ประกอบธุรกิจรายใดฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทางจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์มีข้อสงสัยสามารถปรึกษาได้ที่สายด่วน สคบ. 1166
ส่วนร้านค้าออนไลน์ที่มีการขายสินค้าหรือบริการของบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง และมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปี หรือการขายสินค้าหรือบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือการขายสินค้าหรือบริการของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และการขายสินค้าหรือบริการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ จะไม่ถือว่าเป็นธุรกิจตลาดแบบตรง
(หมายเหตุ: ภาพประกอบข่าวตอน ‘คิม ไทยแลนด์ ‘ไปเจรจา จยย.ฮาร์เลย์ เดวิดสัน เมื่อ 2 เม.ย.62)
@ขอบคุณข้อมูล พี่อ้วนกมล

บังโจ้ ฉก.นครบาล

หัวหน้าฝายข่าวอาชญากรรม

You May Also Like