“บ.รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ปจำกัดร่วมกับ “มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ” จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศ “โครงการอุปสมบทหมู่ตามรอยพระบรมศาสดา สู่ดินแดนพุทธภูมิ แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล รุ่นที่ 3 !!

วันที่ (13 กรกฏาคม 2562) เวลา 13:00 น.
ณ วัดอุทัยธาราม (บางกะปิ) บริษัทรักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ปจำกัดร่วมกับ “มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ” จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศ “โครงการอุปสมบทหมู่ตามรอยพระบรมศาสดา สู่ดินแดนพุทธภูมิ แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล รุ่นที่ 3 ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยมี ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษาบริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด และ ประธานที่ปรึกษา “มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ” ประธานจัดโครงการฯและประธานพระนวกะโพธิ รุ่นที่ 1ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธี พร้อมทั้ง พล.ต.ปธาน ทองขุนนา ประธานพระนวกะโพธิ รุ่นที่ 2 และ คุณนฤชล นิวาศะบุตร ประธานชีพราหมณ์ รุ่นที่ 2 ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์และให้ความรู้การปฏิบัติตนในประเทศอินเดียปีของรุ่นที่ผ่านมาให้กับคณะผู้ที่เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ และผู้เข้าร่วมบวชชีพราหมณ์ พร้อมคณะลูกศิษย์ที่ติดตาม รุ่นที่ 3 ก่อนที่จะทำพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ภายในเดือนตุลาคม
ทั้งนี้ยังได้รับเมตตาจากพระครูอุทัยธรรมานุกูล เจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท เจ้าอาวาส วัดอุทัยธาราม (บางกะปิ) กล่าวต้อนรับ และ อนุโมทนาแก่ผู้รับบรรพชาอุปสมบทหมู่ พร้อมทั้ง พระครูอุดมโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี หัวหน้ากองงานกิจการพิเศษ พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เมตตาให้โอวาท และ แนะนำขั้นตอนในการเตรียมตัวซ้อมขานนาคให้แก่คณะผู้รับบรรพชาอุปสมบทหมู่และผู้บวชชีพราหมณ์ รุ่นที่ 3 เพื่อเป็นการทำความเข้าใจ ก่อนที่จะมีพิธี ปลงผมนาค ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ วัดอุทัยธาราม (บางกะปิ)หลังจากนั้นคณะโครงการบวชพระนวกะโพธิจะเดินทางไปทำพิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ในวันที่10 ตุลาคม 2562เป็นลำดับต่อไป!!

บังโจ้ ฉก.นครบาล

หัวหน้าฝายข่าวอาชญากรรม

You May Also Like