ร่วมมุทิตาจิตพระมหาชุมพร นิติสาโร นักธรรมเอก ป.ธ.๔ เนื่องได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ที่วัดอรุณราชวราราม พลตรีโกศล ชูใจ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ต.อ.จารุภัชร ทองโกมผกก.สน.บางกอกใหญ่ ทีมงานผู้บริหารหนังสือพิมพ์-ค่ายเพลงกะฉ่อนดอทคอม โดย คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ) คุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์ (โต วัดอรุณ) คุณนพรัตน์ มงคลวิเชียร (แว่น วัดอรุณ)คุณบรรเลง สอนสมยุกต์ (ร้านพต สติกเกอร์) คุณราตรีรัตน์ ทองรูปสวัสดิ์
(กรรมการผู้จัดการ บ.ทรัพย์พันแสนท่องเที่ยว จก.) พร้อมญาติโยม ร่วมพิธีมุทิตาจิต แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ของท่าน พระมหาชุมพร นิติสาโร
นักธรรมเอก ป.ธ.๔ พระครูใบฏีกาจีรเดช จิรเตโช นักธรรมเอก พระครูปลัดอินทรา จันทสาโร นักธรรมเอกโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นประธานในพิธี
ณ พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม
โดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้กำหนดหน้าที่เจ้าอาวาสไว้อย่างกว้างขวาง กล่าวคือครอบคลุมกิจการคณะสงฆ์และกิจการพระศาสนาอย่างทั่วถึง ไม่เพียงแต่เท่านั้น หน้าที่เจ้าอาวาสยังมีบัญญัติไว้ในบทบัญญัติอื่น ทั้งยังมีที่เนื่องด้วยการแผ่นดินและการของสาธารณชนทั่วไป ขอบเขตแห่งงานในหน้าที่เจ้าอาวาสจึงมีมาก และเป็นงานที่ต้องปฏิบัติทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะวัดเป็นฐานแห่งการคณะสงฆ์และการพระศาสนา เจ้าอาวาสต้องรับภาระทุกอย่างในวัด บางวัดเป็นวัดเล็ก เจ้าอาวาสเพียงรูปเดียงก็พอรับภาระได้ดี แต่บางวัดเป็นวัดขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่มาก เจ้าอาวาสเพียงรูปเดียวไม่สามารถรับภาระได้ ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์จึงกำหนดให้มีรองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสเพิ่มขึ้นได้ และในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ กำหนดให้ระบุหน้าที่ที่ตนจะมอบหมายให้ปฏิบัติ ไว้ในหนังสือขอแต่งตั้งรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส ข้อนี้ แสดงชัดเจนถึงเจตนารมณ์แห่งกฎมหาเถรสมาคมว่า “ต้องการให้รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสอย่างแท้จริง มิใช่แต่งตั้งเพื่อประดับเกียรติหรือเพื่อประโยชน์อื่นใด” อันวิธีแต่งตั้งรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามนั้น ยึดหลักเกณฑ์และวิธีการตามความในข้อ ๖, ๒๖ และ ๒๘ แห่งกฎมหาเถร-สมาคม ฉบับที่ ๒๔

Spread the love

บังโจ้ ฉก.นครบาล

หัวหน้าฝายข่าวอาชญากรรม

You May Also Like